Skip to main content

Sports, Lifestyle & Protection

Algemene Voorwaarden: SportSnow.nl

vastgesteld door: E.B. van Arnhem
Hierna te noemen: aanbieder c.q. opdrachtnemer.

Artikel 1 – Geldigheid

 • 1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen aanvrager/opdrachtgever enerzijds en aanbieder/opdrachtnemer anderzijds. Zij vormen een integrerend onderdeel van elke opdracht/overeenkomst. Wijziging en/of aanvulling door een der partijen van de overeenkomst geldt uitsluitend indien schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 – Opdracht

 • 2.1. Iedere opdracht is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd.

Artikel 3 – Overeenkomst

 • 3.1. De overeenkomst geldt eerst dan als gesloten wanneer de aanbieder, na ontvangst van de opdracht, schriftelijk bevestigd heeft deze te accepteren. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzingen zijn slechts geldend indien schriftelijk bevestigd door de opdrachtnemer.
 • 3.2. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging.
 • 3.3. Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands Recht en domicilie te kiezen ter plaatse van de hoofdvestiging van de opdrachtnemer.

Artikel 4 – Omvang van het werk

 • 4.1. De opdracht omvat het werk, zoals dit in de overeenkomst is omschreven.
 • 4.2. De opdrachtnemer heeft het recht kosten welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp a. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
  &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp b. Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
 • 4.3. Tenzij van tevoren anders is overeengekomen, zijn buiten de in de opdracht genoemde prijzen en tarieven de volgende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
  &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp a. Alle ten behoeve van de realisering van de opgedragen werkzaamheden gemaakte reis- en verblijfkosten. Dit geldt niet voor normaal woon-werkverkeer.

Artikel 5 – De prijs

 • 5.1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtnemer geldende normale arbeidstijden, tenzij anders is aangegeven.
 • 5.2. Indien na de datum van opdracht één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.
 • 5.3. Alle door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief de wettelijke vastgestelde B.T.W.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • 6.1. Indien de opdrachtgever of namens een derde partij de opdracht verstrekt, is de opdrachtgever of deze derde partij volledig aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
 • 6.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan werk of eigendommen of de persoon van de opdrachtgever of van derden, hetzij direct of indirect, ontstaan door de uitvoering van zijn werkzaamheden, ook in geval van verzuim of een bedrijfsongeval, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijnerzijds, zulks onder het bepaalde in artikel 6.3 en 6.4. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken, die derden ter zake van vorengenoemde schade tegen opdrachtnemer doen gelden.
 • 6.3. Indien er sprake is van een verwijtbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer is opdrachtnemer uitsluitend gehouden tot herstel van fouten in door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 • 6.4. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn terzake van schade wegens wanprestatie of anderszins voortvloeiend uit werkzaamheden verricht door niet in opdrachtnemers dienst zijnde personen, die in opdracht van de opdrachtgever of in opdracht van werknemers van opdrachtnemer, al dan niet met toestemming van opdrachtgever, aan de uitvoering van de opdracht hebben meegewerkt.
 • 6.5. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor het werk en door haar uitgevoerde werkzaamheden voor zover dat door zichzelf of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
 • 6.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die ontstaan, hetzij direct of indirect, als gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • 6.7. Indien door of namens opdrachtnemer adviezen worden gegeven, of niet geven waar de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.
 • 6.8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) voortvloeiende uit de in artikel 6.1 t/m 6.8 genoemde aansprakelijkheden. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de schade boven het genoemde in artikel 6.8.

Artikel 7 – Risico- en eigendomsvoorbehoud

 • 7.1. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, werktuigen en attributen zijn eigendom van de opdrachtgever. Zij zullen niet zonder toestemming door de opdrachtnemer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • 7.2. Alle werken en de daaraan verbonden rechten, verkregen en/of gerealiseerd in het kader van deze overeenkomst, zijn het exclusieve eigendom van opdrachtgever. Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle aan werknemer van opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, werktuigen en attributen met betrekking tot deze overeenkomst aan opdrachtgever worden teruggegeven.
 • 7.3. Het risico van schade aan door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, werktuigen en attributen welke zich bevinden ten kantore van de opdrachtnemer, zal door de opdrachtnemer worden gedragen voor zover en tot maximaal het bedrag, waarmede de opdrachtnemer dit risico middels verzekering aan derden heeft overgedragen.

Artikel 8 – Geheimhouding

 • 8.1. Opdrachtnemer zal alle maatregelen treffen om zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst te waarborgen van alle gegevens, die in samenhang met deze overeenkomst ter kennis van opdrachtnemer vertrouwelijk zijn.
 • 8.2. Verder is de opdrachtnemer niet toegestaan om welke zakelijke relatie van de opdrachtgever dan ook na beeindiging van de opdracht verder te onderhouden.

Artikel 9 – Facturering en betaling

 • 9.1. Indien niet anders wordt overeengekomen zal bij het uitvoeren van opdrachten op regiebasis de facturering maandelijks plaatsvinden.
 • 9.2. Bij opdrachten volgens een van tevoren overeengekomen prijs zal de facturering plaatsvinden als in de opdracht omschreven.
 • 9.3. Betaling van facturen dient zonder korting of schuldvergelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening of op een andere door hem aangegeven wijze. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om met bepaalde opdrachtgevers een kortere betalingstermijn overeen te komen. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van een opdrachtgever aanvullende zekerheid voor betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 • 9.4. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven, c.q. afzonderlijk overeengekomen, betalingstermijn zal de opdrachtgever, boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 2% per maand.
 • 9.5. In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van opdrachtnemer, voorts indien de financiële omstandigheden van opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulks ter beoordeling door opdrachtnemer is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht/opdrachten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 10 – Ontbinding en opschorting

 • 10.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, zijn zowel de opdrachtnemer als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
 • 10.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degen in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 • 10.3. Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.
 • 10.4. In geval van ontbinding op opschorting der overeenkomst door de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 • 10.5. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor het uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging op liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.